Konstanter

Namn

Symbol

Värde

Enhet

Elementarladdningen e 1,60218·10-19 C(As)
Atommassenheten
u
1,66054·10-27
kg
Elektronens vilomassa me 9,1094·10-31 kg
Protonens vilomassa mp 1,6726·10-27 kg
Neutronens vilomassa mn 1,6749·10-27 kg
Ljushastighet i vakuum c 2,99792458·108 m/s
Gravitationskonstanten G 6,6726·10-11 N(m2/kg2)
Normalaccelerationen g0 9,80665 m/s2
Plancks konstant h 6,6261·10-34 Js
Rydbergs konstant R 1,09737·107 1/m
Boltzmanns konstant k 1,3807·10-23 J/K
Konstanten i Stefan-Boltzmanns lag σ 5,6705·10-8 W/(m2K4)
Konstanterna i Wiens förskjutningslag bλ 2,8978·10-3 m K
bf 5,8786·1010 1/sK
Faradays konstant F 9,6485·104 C/mol
Avogadros konstant NA 6,022·1023 1/mol
Allmänna Gaskonstanten R 8,3145 J/(mol·K)
Absoluta nollpunkten (1K) -273,15 °C
Atmosfärstryck 101,3·103 Pa
Elektriska konstanten (vakuum) ε0 8,8542·10-12 As 1/(V·m)
Magnetiska konstanten (vakuum) μ0 1,257·10-6 As 1/(V·m)