Beteckningar, storheter och enheter

Beteckning

Storhet

Enhet

A Area m2
αL Längdutvidgningskoefficient 1/K
αV Volymutvidgningskoefficient 1/K
c Specifik värmekapacitet J/(kg·K)
cs Specifik smältentalpitet J/kg
ck Specifik ångbildningsentalpitet J/kg
g Tyngdfaktorn N/kg
h Vätskedjup m
k Boltzmanns konstant J/K
l Längd m
m Massa kg
N Antal molekyler
p Tryck Pa (N/m2)
ρ Densitet kg/m3
T Temparatur i Kelvin K
V Volym m3
v Hastighet m/s

Densitet:

Värmelära

Energi överförd genom värme:

Smältning och stelning:

Ångbildning och kondensation:

Tryck

Definition:

Vätsketryck:

Gaser

Gasernas allmänna tillståndslag:

Kinetisk gasteori